TESOB'un Amacı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 1953 yılında kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.

TESOB'un Amacı:
Meslek Odaları arasında birliği temin ederek, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak,
Genel olarak esnaf ve sanatkarların çalışmalarının meslek icabı, yerel ve ulusal yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek,
Bu hususta, her türlü tedbir ve girişimlerde bulunmak,
Esnaf ve sanatkarları yurt içi ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
Sorunların çözümü için yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,
Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak gerekli mesleki tedbirleri almak,
Mesleki eğitimlerini geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşlar kurmak,
Tüketici ile üretici arasında oluşabilecek sorunları çözmek,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmakla, yükümlü olmak.

TESOB, kökü 12. yy’a inen Ahilik sitemine dayanan ve toplumun ekonomik ve sosyal oluşumlarını düzenleyen bir meslek örgütüdür. 49 Odası, 2 şubesi ve 495’e yakın meslek dalı ile Trabzon genelinde yaygın bir örgütlenmeye sahip olup, tüm yöneticileri kayıtlı üyeler tarafından demokratik usullerle yapılan seçimlerle iş başına gelen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

FAALİYETLERİMİZ
EĞİTİM
Konferans, Panel ve Seminerler
Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, esnaf-sanatkârlarımızın ve ilimizin sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm bulmak ve üyelerimizin mesleki bilgilerini yenilemek amacıyla konferanslar, paneller, seminerler düzenlemekte ve araştırma raporları hazırlamaktayız.

Bu toplantılarda sunulan tebliğleri ve hazırlanan araştırma raporlarını yayınlayarak daha geniş kitlelere hizmet götürmeye çalışmaktayız. Hiç kuşkusuz bu faaliyetleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, meslek odaları, KOSGEB ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmekteyiz.

Birliğimiz, gerçekleştirmekte olduğu “eğitim” odaklı çalışmalarla, sahip olduğumuz insan kaynaklarının bilgi birikimi ve deneyimlerini yükseltmeyi ve daha aktif bir meslek kitlesi inşa edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bir süreden beri değişik konularda düzenlemiş olduğumuz eğitim çalışmaları aşağıda belirtilmektedir.

ARAŞTIRMA ve MAKALELER

Esnaf ve Sanatkarların Problemleri

Türk esnaf ve sanatkarı, üretimden ihracata kadar bir çok alanda faaliyet göstermekte ve yeni bir dönemin müjdecisi olmaktadırlar. Gerçekten, bir yanda kronikleşmiş dış ticaret ve bütçe açıkları, kayıt dışı ekonomi, enflasyon, dengesiz gelir dağılımı ve işsizlik gibi önemli problemler yaşanırken; diğer yanda esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncülük ettiği üretim ve ihracat hamlesi yaşanmaktadır.

Esnaf ve sanatkarlar sadece ekonomik ve ticari bir fonksiyona sahip değil, aynı zamanda tarihi bir misyona da sahiptirler. Millet olarak içine sürüklendiğimiz en bunalımlı dönemlerde bile sosyal patlamaları önleyen bir istikrar abidesi oluşturmuşlardır.

Her türlü şiddetin, terörün ve bölücü faaliyetlerin önünde en büyük engel olan Türk esnaf ve sanatkarları bu özelliği ile toplumun diğer kesimlerine örnek olmaktadırlar. Bu sebeple, cumhuriyetimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ve demokratik rejimimizin en büyük teminatı olan esnaf ve sanatkarların hükümet politikaları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Türk esnaf ve sanatkarı 21. yüzyıla gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarına nazaran birçok problemle birlikte girmektedir. Özellikle uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu art arda yaşanan ekonomik krizler esnaf-sanatkar ve küçük işletmeleri yok etmektedir. Ağır ekonomik şartlar altında esnaf ve sanatkarların her geçen gün kan kaybetmektedir. Örneğin 2001 yılının ilk 6 ayında kaydını sildirenlerin sayısı 615’e, kayıt değişikliği yapanların sayısı 154 olmuştur. Son 10 yılda ise Trabzon’da toplam 11 binden fazla esnaf ve sanatkar kepenk kapatmıştır. Ne yazık ki bugüne kadar hazırlanan 17 ekonomik paket de hüsranla sonuçlanmış, hepsinde de fatura esnaf, sanatkar ve küçük işletmelerle halkımıza kesilmiştir.

KREDİ ve FİNANSMAN DESTEĞİ

21. yüzyıla girerken esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin finansman olduğu bir gerçektir. Çünkü esnaf ve sanatkarlar genelde oldukça küçük biz öz sermaye ile iş hayatına atılırlar. Finans kesiminden kaynak sağlama konusunda da birçok ülkedeki meslektaşlarına oranla şansızdırlar. Çünkü, ülkemizde sıfır riskle çalışan ve elini taşın altına koymayan bankacılık sistemi, özellikle de özel sektör bankaları, esnaf-sanatkar ve diğer küçük işletmelere kredi vermekte hiç de istekli değildir. Bu sebeple ekonomik durgunluktan en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarlardır. Küçük krizlerden bile ciddi yaralar almaktadırlar.

Finans kesimi bir tarafa işletmelere verilen devlet teşviklerinde, gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde esnaf ve sanatkarlar hep ihmal edilmiştir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda işletmelere verilen toplam kredinin; Japonya’da yüzde 50’si, Fransa’da yüzde 48’i, ABD’de yüzde 43’ü küçük işletmelere kullandırılırken, Türkiye’de bu oran ise yüzde 4 civarındadır.

Görüldüğü gibi bugün ABD’den Japonya’ya dek, esnaf-sanatkar ve küçük işletmeler Türkiye’dekine oranla çok daha fazla desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türk esnaf ve sanatkarının desteklenmesi, Avrupalı meslektaşları ile rekabet edebilecek kalite ve standartta mal ve hizmet üretmesi için zorunludur.

Bunun için kısa vadede yapılması gereken Halk Bankası tarafından kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi faiz oranlarının hedeflenen yıllık enflasyonun altına çekilmesi ve kredi limitlerinin artırılmasıdır.

Orta vadede ise yapılması gerekenler:

Türk vergi sisteminde küçük işletmelere ve yatırımcılara yönelik teşvik edici hükümler yeterli değildir. Dolaylı ve dolaysız vergilerde esnaf ve sanatkarlara daha ayrıcalık sağlanmalıdır.

Risk sermayesi sisteminin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Kalkınma bankalarının esnaf ve sanatkarların yatırımlarını desteklemede daha aktif görev almaları sağlanmalıdır.

Halk Bankası dışındaki diğer kamu ve özel bankaların da esnaf ve sanatkarlara kredi vermesi sağlanmalıdır.

Mevcut kredi hacmi içindeki esnaf ve sanatkarların payı artırılmalıdır.

Pazarlama, araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarına ayrılan teşvikler artırılmalıdır.

Enerji giderlerinin yüksekliğine göre göreceli sübvansiyon sağlanmalıdır.

YAYINLAR

TESOB Yayınları

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, esnaf-sanatkârlarımızın ve ilimizin sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm bulmak ve üyelerimizin mesleki bilgilerini yenilemek amacıyla konferanslar, paneller, seminerler düzenlemekte ve araştırma raporları hazırlamaktayız.

Bu toplantılarda sunulan tebliğleri ve hazırlanan araştırma raporlarını yayınlayarak daha geniş kitlelere hizmet götürmeye çalışmaktayız.