Vergi Borçlarının yapılandırılması için son tarih: 31 Ağustos

02.08.2021, TRABZON, TESOB – Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunuyla ilgili bilgi veren Günçavdı, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu söyledi.

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve beraberindekiler Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Başkan Metin Kara ile görüşen Günçavdı, tüm esnaf ve sanatkarları 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmaya çağırdı.

TESOB Başkanı Metin Kara da pandemi nedeniyle iş dengesi bozulan esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere tüm vatandaşlar kanunun önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında Trabzon Vergi Dairesi'nin Bilgilendirme Notu aşağıdadır:

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla; 

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak,
Borçlar taksitler halinde ödenebilecek,
Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,
Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek,
Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,
Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,
İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.

Ayrıca;

2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.

31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.

Vergi Dairesi Başkanlığı olarak çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Başkanlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz.

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. 
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. 

Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. 

Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

Öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. 


Motorlu taşıtlara ilişkin borçlarını yapılandıran araç sahipleri, Kanun kapsamında yapılandırılan bu borçlarının;

- tamamını ödemeleri halinde motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi,

- en az %10'unu ödenmeleri ve Kanun hükümlerini ihlal etmemeleri şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene izin ve uçuşa elverişli belgesi alabilecekler.

Kanunun 2 nci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dâhil) %10'unun ödenmiş olması şartıyla, Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçlar borç durumunu gösterir belgede gösterilmeyecek.

Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlıyor. 

Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacaklar da Kanun kapsamında olup, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından yararlanabilecek.

Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı. 

Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. 

Bu kapsamda mükellefler;
Gelir ve Kurumlar vergileri,
Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi, 
Katma Değer Vergisi

açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler.

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek. 

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek. 

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek. 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç), Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlandı.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

İdari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren / ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin ir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.


Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor.
Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.
Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.
Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor.

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek. 

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.  İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.